Sjukskrivningar i samband med bröstcancer

Socialstyrelsen – sjukskrivningstider för bröstcancer. Länk här.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen. Vanligt förekommande är akut och/eller försenad krisreaktion, depressiva symtom, ångest, oro för återfall och sömnstörning (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Etablera en samtalskontakt så tidigt som möjligt för de patienter som behöver hjälp och stöd.

Uppmuntra till fysisk aktivitet för att minska trötthet och ge ökad livskvalitet. Ökad fysisk aktivitet innebär ingen ökad risk för lymfödem. Om patienten behöver avstå från arbete för att behandlingen ska kunna genomföras kan sjukpenning i förebyggande syfte bli aktuellt.

Sjukdomsförloppet vid spridd bröstcancer varierar från patient till patient. Patienten kan ha perioder med normal funktion och arbetsförmåga, men förloppet är alltid progredierande (tilltagande).

Det är viktigt att försöka bejaka det friska, att informera om att sjukdomen redan genom operationen är behandlad och att övrig behandling är ett tillägg för säkerhets skull (och inte för någon känd sjukdomsmanifestation).

Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga: 

Vid bröstbevarande operation med mindre lymfkörtelingrepp utan tilläggsbehandling kan 3 veckors sjukskrivning på 100 % vara lämpligt.

Vid lymfkörtelingrepp och/eller mastektomi utan tilläggsbehandling kan 6 veckors sjukskrivning på 100 % vara lämpligt.

Vid postoperativ cytostatikabehandling kan 5 månaders sjukskrivning behövas. Hos en mindre andel patienter finns viss arbetsförmåga mellan behandlingarna.

Vid preoperativ cytostatikabehandling krävs oftast längre sjukskrivningsperiod, mer än 5 månader.

Vid cytostatikabehandling före strålbehandling är arbetsförmågan oftast helt nedsatt under behandlingen. Efter 1–2 månader kan gradvis återgång i arbete ofta inledas.

Hormonell behandling eller antikroppsbehandling medför för de flesta en möjlighet att återgå i arbete åtminstone på deltid. Efter avslutad behandling återställs funktionen i allmänhet inom några månader.

Vid metastaserad bröstcancer krävs oftast sjukskrivning under lång tid – ofta 1 år eller längre. Mer information hittar du här.

Källa: Socialstyrelsen februari 2017

Denna sida uppdaterades senast: 2019-07-11