RCC

Regionalt cancercenter Stockholm Gotland

Tyvärr har bildandet av regionala cancercenter lett till oacceptabla försämringar för bröstcancerpatienter i Stockholms län. Mycket av vårt påverkansarbete har därför handlat om att försöka stoppa de försämringar som RCC genomfört. Några av försämringarna som är värda att omnämna är följande:

  1. Omstrukturering och nedläggning av väl fungerande bröstmottagningar långt innan nya bröstcentra fanns färdiga. Konsekvensanalyser har saknats.
  2. Utglesning av mammografiscreeningintervall för yngre kvinnor i åldersgruppen 40-50 år. Skälet var brist på radiologer eftersom många lämnade Stockholm p.g.a. den omstrukturering som gjordes.
  3. Fördelning av volymer på de olika sjukhusen i Stockholm som inte styrts av var patienterna de facto finns.
  4. Karolinska Universitetssjukhuset som står för de flesta forskningsinsatserna i Stockholm när det gäller bröstcancer har fått den minsta volymen. Detta trots att flest metastaspatienter vårdas där.
  5. Uppdelningen av onkologin på tre olika sjukhus i Stockholm som drivits av RCC. I resten av världen går man istället mot samlade s.k. Comprehensive Cancer Centers. Till ett sådant center behövs ett befolkningsunderlag på ca 2 miljoner personer. Lilla Stockholm har delat upp det på tre. Realistiska planer för hur forskning ska bedrivas saknas.
  6. Ojämlika ersättningsmodeller mellan de sjukhus som har fått avtal.
  7. Borttagande av läkarbesök för uppföljning av bröstcancerpatienter. Detta har ensidigt drivits från projekt- och processledarna hos RCC.
  8. Samarbete med patientorganisationer saknas helt inom RCC-arbetet. Där är patienterna snarare gisslan än samarbetspartner. Förändringarna har styrts av ensidiga diktat från RCC-ledning. Samma gäller tyvärr även samarbetet med professionen inför den omstrukturering som är genomförd.

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02