Projekt REBECCA omnämndes vid kickoff för reackrediteringen av Karolinska CCC

Karolinska Comprehensive Cancer Center (Karolinska CCC) är ett center som samlar expertis från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet för att utveckla och ytterligare stärka vård, forskning och utbildning inom alla cancerområden. År 2020 blev centret det första ackrediterade Comprehensive Cancer Center i Sverige. Ackrediteringen innebär att verksamheten lever upp till högt ställda kvalitetskrav enligt kriterierna från Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Vart femte år krävs en så kallad reackreditering för att få behålla kvalitetsstämpeln.

En del av den långsiktiga strategin och uppdraget för Karolinska CCC är att utveckla samarbeten och partnerskap med patienterna för att öka delaktigheten i utvecklingen av vård, forskning och utbildning inom cancerområdet. Detta stödjer också kraven för nästkommande reackreditering.

I juni 2023 blev Anita Wanngren invald som ny medlem i Board of Directors (verksamhetsstyrelsen) för Karolinska CCC för att representera patientperspektivet. Hon ombads också att hålla ett inledningstal vid kickoffen för Karolinska CCC:s reackreditering den 6:e september. På kickoffen deltog drygt 40 chefer inom cancerområdet från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Anita är även styrelseledamot i Amazona där hon bland annat har en aktiv roll i det EU-finansierade projektet REBECCA. I inledningstalet vid kickoffen gavs åhörarna en inblick i Amazonas verksamhet med utgångspunkt i aktiviteter och initiativ som stöttar föreningens vision, mission och medlemslöfte. Bland annat presenterades projekt REBECCA som ett gott exempel på hur man kan arbeta med samskapande* och patienters delaktighet inom forskning. Eftersom EU ställer allt högre krav på att patientperspektivet tas tillvara i forskningen för att bevilja anslag var intresset från åhörarna stort när Anita beskrev det stora engagemang som ni medlemmar har visat!

Har du några frågor om projekt REBECCA är du varmt välkommen att kontakta Amazonas projektledare Linda Engström, linda.engstrom@amazona.se

 


* från engelskans uttryck ”co-creation”

 

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 965231.