Policy för skydd och hantering av personuppgifter (GDPR)

Denna policy om skydd och hantering av personuppgifter beskriver hur vi på Bröstcancerföreningen Amazona samlar in, lagrar och använder information om enskilda personer som anmäler sig som medlem, skänker gåvor, prenumererar på vårt medlemsmagasin, inköper material via vår webbshop, besöker vår webbplats eller på annat sätt kontaktar oss och där uppföljande hantering från Bröstcancerföreningen Amazona krävs.

I dessa fall medger du att uppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna policy. Du bekräftar också att du är medveten om att vi vid olika tidpunkter kan komma att ändra, justera, lägga till eller ta bort och på annat sätt uppdatera denna policy. Vi informerar dig alltid om att vår policy uppdaterats via våra olika informationskanaler, så att du kan hålla dig informerad om gällande policy och vilka typer av uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Vår policy för skydd och hantering av personuppgifter finns på vår hemsida, samt på varje sida där personuppgifter begärs. I anslutning till sådana uppsamlingspunkter kan det i vissa fall finnas en närmare beskrivning av det ändamål för vilket personuppgifterna ska användas.

Personuppgiftsansvarig

Bröstcancerföreningen Amazona, Frejgatan 56, 113 26 Stockholm med organisationsnummer 802009-9639, är personuppgiftsansvariga för våra register. Registret används både av Riksorganisationen BRO (Bröstcancerförbundet) samt Bröstcancerföreningen Amazona som är Stockholms lokalförening av BRO. När det gäller medlems- och prenumerationsuppgifter sker behandlingen av både Bröstcancerföreningen Amazona och BRO. Givaruppgifter behandlas endast av Bröstcancerföreningen Amazona. De som har behörighet och tillgång till registret är personuppgiftsbiträden. Det kan förekomma att lokalföreningarna har ett eget lokalt medlemsregister och i dessa fall är lokalföreningen personuppgiftsansvarig för det.

Omfattning

För att hantera vårt åtagande till dig, och för att ge dig korrekt information, så sparar vi information rörande ditt medlemskap, gåvogivande, kontaktärenden med våra stödpersoner, artikelbeställningar i vår butik och prenumerationer av tidning/e-nyhetsbrev samt övrig kommunikation med oss där det förväntas en återkoppling till dig från Bröstcancerföreningen Amazona. I de fall där du anger en fysisk postadress och personnummer sätter Bröstcancerföreningen Amazona registret för att få adressändringar och avslut/borttag av avlidna och detta sker genom uppdateringar mot folkbokföringen (SPAR) månadsvis. När vi bearbetar personuppgifter vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter förblir korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in.

Personuppgifter du lämnar använder vi för att kunna hantera beställda tjänster och produkter och för egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål för uppföljning och utveckling av Bröstcancerföreningen Amazonas verksamhet.

Bröstcancerföreningen Amazona säljer eller för inte dina kontaktuppgifter vidare. Detta kan dock ske för att fullfölja vårt åtagande till dig, t.ex. för att sända ut vår tidning, givarbrev eller medlemsavi. I dessa och liknande fall förs dina kontaktuppgifter vidare, men då på ett säkert sätt till samarbetspartner som förbundit sin hantering av detta via ett personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på en sådan part kan vara ett tryckeri eller en IT-leverantör.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; tillvarata Bröstcancerföreningen Amazonas rättsliga intressen, eller upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Bröstcancerföreningen Amazona ansvarar för personuppgifter som hålls i våra egna system och på vår egen webbplats.

Barn under 18 år

Vår målsättning är att inte registrera omyndiga barn i vårt register. Undantaget de som med förälders medgivande är medlemmar i organisationen. Vi riktar inte marknadsföringsaktiviteter eller insamlingskampanjer till personer under 18 år. OBS! I fall där barn innehar mobiltelefon, där föräldern står som innehavare av abonnemanget, är det viktigt att notera att det är svårt för Bröstcancerföreningen Amazona att utläsa huruvida innehavaren av mobiltelefonen är under 18 år. Det går alltid bra att kontakta oss för att spärra utskick för ett visst mobiltelefonnummer.

Delaktighet, förändringar och avregistrering

Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade av Bröstcancerföreningen Amazona. Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register. Du har rätt att, kostnadsfritt en gång per kalenderår, erhålla ett sådant utdrag.

Förändringar i integritetspolicyn informerar Bröstcancerföreningen Amazona om, via våra olika informationskanaler. Om du inte godtar förändringarna är du välkommen att kontakta oss för avslut/spärr.

Vilka personuppgifter registrerar vi?

Medlemmar

När du anmäler eller registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Bröstcancerföreningen Amazonas medlemsregister. I samband med att du blir medlem kan uppgifter om exempelvis diagnos och behandling efterfrågas. Uppgifterna är frivilliga och hämtas in för att vi mer effektivt ska kunna sända information och exempelvis enkäter/undersökningar. De är helt och hållet för Bröstcancerföreningen Amazonas interna bruk. Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, mobilnummer och e-post. Samt diagnos och behandling (när det frivilligt uppges).

Bankkontonummer registreras endast för att hantera eventuell månadsbetalning av medlemskapet via autogiro.

Givare

När du anmäler att du vill skänka eller då du skänker en gåva eller lägger upp en ”egen insamling”, samtycker du till att personuppgifterna sparas och behandlas av Bröstcancerföreningen Amazona. Detta under förutsättning att du inte valt att skänka gåvan anonymt, vilket kan göras på vår gåvosida på internet, alternativt att du uppger det via telefon eller meddelar oss på annat sätt.

Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, mobilnummer, e-post samt specifika uppgifter om gåvan, exempelvis skänkt belopp, betaldatum, vilken kampanj eller ändamål gåvan skänktes till och liknande, samt i förekommande fall vid minnes-/högtidsgåva uppgifter om den avlidne/jubilaren och hälsningstext.

Bankkontonummer registreras endast för att hantera eventuellt månadsgivande via autogiro.

Prenumeranter

När du anmäler att du vill prenumerera på vår tidning Amazonabladet, samtycker du till att dina personuppgifter sparas av Bröstcancerföreningen Amazona. Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, mobilnummer, e-post och specifika uppgifter kring din prenumeration (exempelvis betalningsinformation).

Hur använder vi personuppgifter?

Medlem

Bröstcancerföreningen Amazona använder personuppgifterna till kallelser, avisering av medlemsavgift, utskick och hantering av vårt medlemsmagasin, samt annan information och utskick om det som rör Bröstcancerföreningen Amazonas verksamhet samt medlemserbjudanden.

Givare

Bröstcancerföreningen Amazona använder personuppgifterna för ekonomisk uppföljning, för att exempelvis kunna administrera gåvobeloppet för ändamålet. Uppgifterna används för att kunna sända uppföljande utskick för att engagera till fortsatt gåvogivande, exempelvis genom givarbrev, tackbrev, mailutskick eller andra utskick för att engagera till fortsatt stöd genom gåvogivande. Exempel på uppföljande kampanjer kan vara telemarketing för att fråga om givande via autogiro, utskick av nyhetsbrev via e-post samt, till autogirogivare, utskick av vårt medlemsmagasin. Det går alltid bra att kontakta oss för att avsäga sig utskick eller vidare kontakt om man ej önskar information kring fortsatt gåvogivande.

Prenumeranter

Bröstcancerföreningen Amazona använder personuppgifterna för att administrera och skicka ut Bröstcancerföreningen Amazonas medlemsmagasin som distribueras av tryckeri.

Säkerhet

Personuppgiftsbiträden (anställda i Bröstcancerföreningen Amazona, förtroendevalda personer samt styrelseledamöter i bcf) som använder registret har fått skriva under en blankett som fastställer att personuppgifter i registret inte får lämnas ut till tredje part. Behörigheterna är personliga och uppföljning sker kontinuerligt att de som har behörighet fortfarande arbetar med registret. Om inte, så stängs behörigheten för personuppgiftsbiträdet. I de fall där vi samarbetar med exempelvis tryckeri för distribution av utskick, har vi skrivit ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar att uppgifterna endast får användas till att fullfölja uppdraget att sända ut utskicket och att de därefter ska raderas/förstöras.

För att kunna garantera säkerhet och sekretesskydd för de personuppgifter som vi samlar in använder vi nätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard och med lösenord. Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Lagringstid

Så länge aktivitet pågår, dvs att du exempelvis har ett aktivt medlemskap, skänker gåvor eller prenumererar så håller Bröstcancerföreningen Amazona dina personuppgifter uppdaterade. Efter eventuellt avslut eller inaktivitet i givande, behåller Bröstcancerföreningen Amazona dina uppgifter max. 3 år varefter samtliga uppgifter rensas. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi åläggs det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Radering av uppgifter

Du har rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register vid anmälan till oss på e-post: info@amazona.se eller genom att ringa 08-32 55 90 och Bröstcancerföreningen Amazona genomför då detta skyndsamt, med hänsyn tagen till huruvida vi behöver slutföra vissa åtgärder innan uppgifterna raderas, såsom eventuell slutfakturering, kreditering eller liknande.

Användning av cookies

Genom att använda Bröstcancerföreningen Amazonas webbplats samtycker du till att Bröstcancerföreningen Amazona lagrar så kallade cookies på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Bröstcancerföreningen Amazona använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För Bröstcancerföreningen Amazona innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

För att underlätta för dig att sprida information från Bröstcancerföreningen Amazonas webbplats i sociala nätverk, exempelvis Facebook, används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjeparts-kakor i din webbläsare.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller blockera dem. Om du beslutar dig för att blockera Bröstcancerföreningen Amazonas cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

Google Analytics

Bröstcancerföreningen Amazona använder Google Analytics för att analysera trafiken på vår webbplats. Google Analytics är en tjänst som erbjuds av Google. Google genererar detaljerad statistik om en webbplats trafik och trafikkällor. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator som hjälp för att analysera hur användare använder vår webbplats.

För Bröstcancerföreningen Amazonas räkning kommer Google att använda den information som genererats av lagrade cookies för att utvärdera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med dessa rapporter för analytiska ändamål.

Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen så kräver eller om en tredje part behandlar data för Googles räkning. Google kommer under inga omständigheter att kombinera eller koppla din IP-adress till andra data som är lagrade hos Google.

Du kan förhindra eller stoppa din webbläsare från att installera och lagra cookies genom att ladda ned och installera det kostnadsfria webbläsartillägget Google Analytics Opt-out som finns på:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Om du gör det så kommer du dock inte att kunna använda funktionerna på vår webbplats fullt ut.

Genom att använda vår webbplats så samtycker du till behandling av de personuppgifter som Google kommer att samla in om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan.

Länkar till andra webbplatser

Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter gäller endast för Bröstcancerföreningen Amazona och vår webbplats och inte för webbplatser som ägs av tredje part. Vi kan komma att tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vår målsättning är att dessa webbplatser ska hålla en hög standard. På grund av Internets speciella karaktär ansvarar vi dock inte för de standarder för skydd av personuppgifter som gäller för webbplatser vi har länkar till och vi kan inte heller ansvara för innehållet på några andra webbplatser än Bröstcancerföreningen Amazonas egen. Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter är inte avsedd att gälla för några länkade webbplatser som inte är Bröstcancerföreningen Amazonas webbplats.

 

Denna version är uppdaterad 2018-04-24 Izabela Grape, Ordförande/Kanslichef BCF Amazona info@amazona.se

Denna sida uppdaterades senast: 2018-05-25