Patienträttigheter

Rätt till sjukvård. I Sverige har alla samma rätt till sjukvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska samtliga patienter oavsett kön, ålder, ursprung eller ekonomi erbjudas samma möjlighet till vård.

Rätt till en specialist. Om du har hittat en knöl oavsett om den är cancerogen eller inte har du rätt att träffa en läkare som har speciell träning att behandla sjukdomen.

Ett team av specialister ska vara inkopplade. Den behandling som rekommenderas dig ska ha diskuterats med olika specialistläkare, helst gemensamt. Läs mer om Svenska vårdprogrammet här.

Du har rätt att få information om ditt hälsotillstånd och de behandlingsalternativ som står till förfogande. Informationen ska anpassas och presenteras för dig på ett sätt som gör att du förstår. Den som ansvarar för din behandling har också ansvar för att du får information som är anpassad just för dig. Kom ihåg att informationen är till för dig, så fråga tills du känner att du har förstått vad som sägs. Du har rätt att läsa dina journaler.

Om du inte talar eller förstår svenska kan du begära att få hjälp av en tolk vid läkarbesök. Rätten till tolk gäller även om du har svårt att kommunicera på grund av hörsel- eller talskador.

Det är viktigt att du berättar det du vet om ditt tillstånd för den behandlande läkaren så att hen får en klar bild av situationen och kan ge dig rätt vård och behandling.

Inflytande. Som patient har du rätt att vara med och påverka valet av vård och behandling. Har du åsikter eller förslag angående din behandling ska sjukvårdspersonalen vara lyhörda inför detta. Dock får aldrig personalen ge dig vård som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kan heller inte kräva en behandling som är omotiverat kostsam i förhållande till den åkomma som ska behandlas.

Vården är frivillig. Den vård och behandling som din läkare ordinerar kan endast ske med ditt samtycke. Det gäller med undantag för Smittskyddslagen, Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård. Du kan själv bestämma om du vill avstå från eller avbryta en behandling. Det är dock viktigt att känna till att läkaren inte kan ta ansvar för konsekvenserna om du väljer att inte följa dennes ordination.

En andra åsikt. När man går igenom utredningar och står inför beslut om behandlingar, kan det komma situationer då du känner dig osäker och rådvill, även om en läkare finns till hands för dig. Vi vill påminna dig om din rätt till ”second-opinion”, dvs. din möjlighet att rådgöra och diskutera vård- och behandlingsalternativ med ytterligare en läkare.

Tystnadsplikt. Alla inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Detta innebär att information om din hälsa och hur du mår endast får lämnas ut om du har givit ditt medgivande. För att få reda på dina fullständiga patienträttigheter där du bor, kontakta ditt landsting.

Källa: BCF Amazona, nationella riktlinjer för bröstcancer och cancer.nu. 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07