Onkologisk behandling bröstcancer

Följande förbättringsbehov finns inom område onkologi och uppföljning av patient med tidigare bröstcancerdiagnos

 • Bättre information och kommunikation
 • Biverkningar ska hanteras via onkologen
 • Provsvar via sms vid positiva svar (t.ex. uppföljningsmammografi och röntgenundersökningar)
 • Flera läkartimmar behövs så att det går att uppnå läkarkontinuitet och kunna ge patienten extra tid vid vissa besök. Speciellt viktigt vid återfall i sjukdomen
 • Läkarkontinuitet är extra viktig inom onkologin
 • Snabbare tillgång till nya läkemedel
 • Patienten ska kunna välja var och hur fortsatt uppföljning ska ske. Telefonuppföljning eller brev är ej acceptabel uppföljning
 • Patienten ska informeras om täta/svårbedömda bröst. Onkologen ska i samråd med patienten avgöra hur fortsatt uppföljning ska göras
 • Kontaktsjuksköterska – namngiven ersättare från diagnos till färdigbehandlad patient. Speciellt viktig inom onkologin
 • Psykosocialt omhändertagande under hela behandlingsperioden – onkologvården ska ansvara en lång period
 • Strålningssituationen. Hur minska väntetider vid drop-in och förbokade tider?
 • Patienten ska ges möjlighet att önska stråltider
 • Lättonkologklinik för uppföljning av patienter
 • Biverkningar på kort och lång sikt måste tas om hand. Följsamhet till behandlingsrekommendationer är viktigt för överlevnaden i bröstcancer. Vi föreslår en enklare biverkningsmottagning där detta kan tas om hand.
 • En samlad onkologklinik nödvändig i Stockholm p.g.a. litet befolkningsunderlag
 • Utökad forskning inom onkologi

 

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02